Tarieven + annuleringsvoorwaarden

Reiki tarieven

Reiki baby/kind behandeling

20/30
 • duur: 15/30 minuten

Reiki 12 t/m 21 jr

50
 • duur: 30 minuten

Reiki totale behandeling

80
 • duur: 60 minuten
 • inclusief intake
 • inclusief nabespreking
 • kopje koffie / thee
Afspraak maken

Voetreflexologie tarieven

Voetreflex Volledig

60
 • duur: 40 minuten

Combi Voet - Reiki

90
 • duur: 60 minuten
 • inclusief voeten lezen
 • inclusief nabespreking
 • kopje koffie / thee
Afspraak maken

DofNa tarieven

DofNa basisbehandeling

120
 • per behandeling (90 – 120 minuten)

DofNa advanced behandeling

140
 • per behandeling (90 – 120 minuten)
 • inclusief intake en uitleg over DofNa
 • inclusief nabespreking
 • kopje koffie / thee
Afspraak maken

SRT – Spiritual Response Therapie tarieven

SRT behandeling tarief

130
 • gemiddelde sessie (120 min.)
 • in overleg stellen we een plan op

 • persoonlijk en relevant
 • kopje koffie / thee
Afspraak maken

Innerlijk Kind Behandeling tarieven

Innerlijk kind behandeling tarief

65
 • per uur (60 min.)
 • in overleg stellen we een plan op
 • persoonlijk en relevant
 • kopje koffie / thee
Afspraak maken

Personal Coaching tarieven

Uurtarief

70
 • per uur
 • in overleg stellen we een plan op
 • persoonlijk en relevant
 • kopje koffie / thee
Afspraak maken

Annuleringsvoorwaarden en overeenkomsten cursussen, individuele afspraken en trajecten

Wanneer je een afspraak maakt of inschrijft voor een cursus, gelden de volgende voorwaarden:

 • Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken
  tijdstip te geschieden.
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak
  verschuldigd.
 • Bij een afzegging binnen 24 uur zal er 100% van het bedrag in rekening worden gebracht.
 • Bij deelname aan een cursus mag uiterlijk 7 dagen van te voren worden geannuleerd of worden verzet. Binnen deze 7 dagen zal 50% van het bedrag in rekening worden gebracht. Bij een afzegging binnen 24 uur zal er 100% van het bedrag in rekening worden gebracht.
 • Bij niet verschijnen op de dag van de cursus of afspraak is het gehele bedrag verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt
  bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van
  het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Balanspunt gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening
  te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • Balanspunt is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.
 • Duur overeenkomst en ontbinding trajecten en afspraken:
  a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse
  behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen
  (ook stilzwijgend) worden verlengd.
  b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de
  overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen
  te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van
  dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  – Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen
  worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
  c. Enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op Balanspunt met welke
  vordering ook van de cliënt op Balanspunt is uitdrukkelijk uitgesloten. Balanspunt heeft te allen tijde
  het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen
  die de cliënt heeft op Balanspunt.